Børnehus Hovedstadens traumebehandling med særligt fokus på overgreb

Ydelse
Børnehus Hovedstaden tilbyder specialiseret, traumefokuseret behandling til børn og unge.
 
Lovgrundlag

Barnets lov § 32 stk. 1 nr. 5

 
Målgruppe
Behandlingen er målrettet børn og unge i alderen (3) 4-18 år, der har været udsat for vold og / eller seksuelle overgreb.
Tilbud om behandling gælder børn og unge, der er udredt i Børnehus Hovedstaden.

Udredningen kan være aktuel eller ligge noget tid tilbage.

 

Formål

Formålet er at barnet kan få bearbejdet sine traumatiske oplevelser og opnå bedre trivsel.
 
Visitation
Kommunen fremsender henvisningsskema vedlagt relevante bilag (fremgår af henvisningsskemaet).
Der skal, forud for behandling, foretages en vurdering af barnets fysiske og følelsesmæssige sikkerhed, samt hvorvidt der er tilstrækkelige ressourcer omkring barnet til at understøtte behandling. Denne vurdering foregår i et samarbejde mellem Børnehus Hovedstaden og henvisende kommune.
Hvis der ikke vurderes at være tilstrækkelige forudsætninger tilstede, som gør det muligt for barnet at indgå i eller profitere af behandling, vil behandling ikke kunne tilbydes.
Der indgås skriftlig kontrakt mellem Børnehus Hovedstaden og kommunen. Kontrakten udformes af Børnehus Hovedstaden.
 
Tilbud
Der udbydes en behandlingspakke af 12 sessioner, hvor størstedelen vil være målrettet barnet, men der vil også, efter behov, være sessioner målrettet forældre / primære omsorgspersoner.
Pakken indeholder:
 • Opstartsmøde med barnet og forældre, og evt. kommune
 • Behandlingssessioner (12)
 • Netværksmøde ved behov
 • Statusbeskrivelse
 • Evt. Afsluttende møde ved behov
Herefter kan der tilkøbes yderligere en halv eller en hel pakke på baggrund af en genhenvisning og konkret vurdering af fortsat behov for behandling.
 
Opstartsfase
Der vil være et opstartsmøde med deltagelse af Børnehus Hovedstaden, barn og omsorgspersoner, samt evt. henvisende kommune og andre relevante samarbejdspartnere. På mødet orienterer Børnehuset barnet og forældrene / primære omsorgspersoner, samt evt. kommunen og øvrige samarbejdspartnere om forløbet.
 
Vidensgrundlag
Børnehuset arbejder ud fra en eklektisk metodetilgang med et psyko-traumatologisk teoretisk fundament inspireret af viden og efteruddannelse indenfor følgende:
 • Teori om børns seksualitet, senfølger og resiliensprocesser
 • Traumeorienterede metoder, neurologiske reaktioner og konsekvenser af vold og overgreb, eksempelvis Arianne Struik
 • Psykodynamisk udviklings- og traumeforståelse
 • Mentaliseringsbaseret teori og metode
 • Narrativ traumeforståelse
 • Kognitiv og adfærdsterapeutisk teori og metode
 • Systemisk teori: barnet i dets familiære, samfundsmæssige og kulturelle kontekst. Herunder en opmærksomhed på omsorgspersoners betydning for et vellykket behandlingsforløb.
Der tages afsæt i den nyeste viden vedr. behandling af børn og unge med traumer / PTSD.
Der arbejdes med metoder, der er understøttet af forskning.

For den fulde beskrivelse af teoretisk fundament og specifikke behandlingsmetoder klik her

Metode og tilgange
Der tilbydes flere forskellige typer af behandling:
Traume-fokuseret terapi, hvor følgende elementer kan indgå:
 • Psykoedukation til barn og omsorgsgiver
 • Afslappende teknikker
 • Metoder til affektregulering
 • Identifikation af traume-triggere
 • Mestringsstrategier, genfortælling og bearbejdning af traumatiske oplevelser
 • Nænsom eksponering
 • Narrativ bevidning
 •  Barnets forældre / primære omsorgspersoner inddrages aktivt i behandlingsforløbet

Legeterapeutiske forløb, hvor følgende metoder kan anvendes afhængigt af barnets situation og behov:

 • Traume-oplyst legeterapi
 • Theraplay
 • Psykodynamisk legeterapi

Traumebehandling med EMDR til børn og unge 

Netværksmøder

Udover indledende netværksmøde gøres der ved længerevarende forløb status efter 10. session ved enten fysisk eller telefonisk møde med henvisende kommunes socialrådgiver.
 

Afslutningsfase

Der foretages effektmåling af barnets traumesymptomer og trivsel, samt udarbejdes kortfattet skriftlig status ved forløbets afslutning.

 
Pris

Pakke 1 – 12 sessioner:

Kr. 32.500

Pakke 2– 6 sessioner:

Kr. 15.500

Pakke 2* – 12 sessioner:

Kr. 32.500

*Pakke 2 forudsætter altid, at der har været en pakke 1