Stabiliserende og støttende samtaler i Børnehus Hovedstaden

Ydelse
Børnehus Hovedstaden tilbyder stabiliserende og støttende samtaler til børn og unge og deres primære omsorgspersoner.
 • Stabiliserende tager sit afsæt i en kriseforståelse og en motiverende funktion forud for behandling.
 • Støttende tager sit afsæt i en rummende og vejledende funktion.
 
Lovgrundlag
 
Målgruppe
Samtalerne er målrettet børn/unge (0-18 år), der har været udredt i Børnehuset, og ved behov deres primære omsorgspersoner (primært forældrene).
De stabiliserende og støttende samtaler kan være en fortsættelse af udredningssamtalerne eller være en del af kommunens planlægning af et videre støttende/behandlende forløb i kommunalt regi.
Udredningen kan være aktuel eller ligge noget tid tilbage.

For den fulde beskrivelse af målgruppe klik her

 

Formål

Formålet med stabiliserende og støttende samtaler er, at støtte børn/unge og deres primære omsorgspersoner i at fastholde en hverdag, der kan være truet af reaktioner i forbindelse med voldelige eller seksuelle overgreb og konsekvenserne heraf.
Formålet kan også være tiltag i forhold til at forberede et barn/ung og deres primære omsorgspersoner til et efterfølgende behandlingsforløb.
Samtalerne kan derudover være målrettet plejefamilier og anbringelsessteder, der varetager omsorgen for børn 0-18 år.

For den fulde beskrivelse af målgruppe klik her

 
Tilbud
Varigheden er defineret i opdeling af en lille pakke og en stor pakke i en afgrænset periode på 2-6 måneder.
Pakke 1:
 • Opstartsmøde med kommunen
 • Individuelle samtaler med barnet (5)
 • Afsluttende statusskrivelse
 • Afsluttende møde med kommunen
 
Pakke 2:
 • Opstartsmøde med kommunen, og evt. barnet og forældre
 • Sessioner, der kan fordeles mellem barn/primære omsorgspersoner efter behov (10)
 • Netværksmøde
 • Afsluttende statusskrivelse
 • Afsluttende møde med kommunen, og evt. barnet og forældrene
 
Visitation
Kommunen fremsender henvisningsskema vedlagt relevante bilag (fremgår af henvisningsskemaet)
Der skal, forud for samtalerne, foretages en vurdering af barnets fysiske og psykiske sikkerhed, samt hvorvidt der er tilstrækkelige ressourcer omkring barnet til at understøtte forløbet, herunder om der er et potentiale til ønske om forandring hos forældrene. Denne vurdering foregår i et samarbejde mellem Børnehus Hovedstaden og henvisende kommune.
Såfremt Børnehuset vurderer, at der ikke i tilstrækkeligt omfang er de forudsætningerne tilstede, som gør det muligt for barnet at indgå i eller profitere af samtaler ikke kunne tilbydes.
Der indgås skriftlig kontrakt ml. Børnehus Hovedstaden og kommunen. Kontrakten udformes af Børnehus Hovedstaden.
 
Opstartsfase
Inden samtaleforløbet begynder, vil der være et opstartsmøde med deltagelse af Børnehus Hovedstaden, henvisende kommune, evt. andre relevante samarbejdspartnere, og efter aftale barnet og/eller forældre eller andre primære omsorgspersoner.
 
Vidensgrundlag
Børnehuset arbejder ud fra en eklektisk metodetilgang med et traumatologisk teoretisk fundament inspireret af viden og efteruddannelse indenfor følgende:
 • Narrativ traumeforståelse
 • Psykoedukation
 • Psykodynamisk traumeforståelse
 • Teori om børns seksualitet, senfølger og resiliensprocesser
 • Arianne Struiks traumeorienterede metode med fokus på forberedelse til behandling, neurologiske reaktioner og konsekvenser af vold og overgreb
 • Mentaliseringsbaseret teori og metode
 • Systemisk teori: barnet i dets familiære, samfundsmæssige og kulturelle kontekst.
 
Metode og tilgange
Samtalerne vil bygge på en anerkendende tilgang til de problemstillinger som barnet eller de voksne beskriver og oplever – for derefter at udforske de processer, forestillinger eller roller der kan være med til at fastholde en ikke hensigtsmæssig reaktion for den enkelte. Fokus vil være på at understøtte, stabilisere og motivere.
Samtalerne kan fx indeholde:
 • Psykoedukation og understøttelse af forældreevne, der specifikt retter sig mod forældre/omsorgspersoner, hvis barn/ung har reaktioner i form af krisereaktioner.
 • Stabilisering af barnet forud for behandling inspireret af de særlige forudsætninger, der er væsentlige for at et barn kan indgå i et behandlingsforløb. Her kan barnets og/eller dets omsorgspersoner/ omgivelser også indgå.
 • Samtaleforløb i forbindelse med reetablering af familiedynamikker med det formål, at håndtere de forandringer/udfordringer, som kan opstå i familiedynamikken efter intra-familiært voldeligt eller seksuelt overgreb.
 • Kriseintervention i forbindelse med en forestående eller overstået retssag og domsafsigelse.
 
 

Afslutningsfase

Der foretages effektmåling af barnets traumesymptomer og trivsel, samt udarbejdes kortfattet skriftlig status ved forløbets afslutning.
 
Pris

Pakke 1 – 5 sessioner:

Kr. 11.000

Pakke 2 – 10 sessioner:

Kr. 20.000